Foreign Worker Employment Agency Stress Free Cafe Company Limited

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สเตรสฟรี คาเฟ จำกัด

นายศักดิ์ชัย   วันชัยจิระบุญ

นายศักดิ์ชัย วันชัยจิระบุญ
กรรมการผู้จัดการ

หนังสือรับรองบริษัท
ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงาน

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สเตรสฟรี คาเฟ จำกัด

     ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 จากกระทรวงแรงงาน ใบอนุญาต เลขที่ 0135/2561 โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอย่าง ถูกต้องภายใต้เงื่อนไข MOUและให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่นายจ้าง ผู้ประกอบการและ แรงงานต่างด้าว เพื่อดำเนินการแก้ไขแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำงานอยู่ใน ประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย ให้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ ตามนโยบายของรัฐ และเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นแรงงานถูกกฎหมาย ซึ่งสามารถทำงานอยู่ในประเทศไทย ได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยแรงงานจะได้รับค่าแรงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย กำหนด

     บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สเตรสฟรี คาเฟ จำกัด ผู้บริหารและ ทีมพนักงาน ขอทำหน้าที่ดำเนินการแทนนายจ้าง ผู้ประกอบการและแรงงานในการติดต่อ ประสานงานกับภาครัฐ เพื่อดำเนินการนำเข้าแรงงานให้ถูกต้องภายใต้ระบบ MOU เพื่อ แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เป็นปัญหามากในปัจจุบัน

บริการของเรา

นำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า กัมพูชา และลาวด้วยระบบ ตอบ เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย


  PASSPORT

  VISA (NON-La) 2 ปี

  ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี

  ตรวจสุขภาพ (HEALTH CHECK)

ให้บริการเกี่ยวกับการขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว  ต่อใบอนุญาตทำงาน (Workpermit)

  เปลี่ยนนายจ้าง

  แจ้งเข้าทำงาน

  แจ้งออกทำงาน

ให้บริการเกี่ยวกับการขอวีซ่าและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ต่อ VISA

  รายงานตัว 90 วัน

  แจ้งที่พักอาศัย


ผลงานบริษัท

การเซ็นสัญญาพม่า

การเซ็นสัญญาพม่า

การเซ็นสัญญาพม่า

การเซ็นสัญญาพม่า

ติดต่อเรา

โปรดกรอกข้อมูลรายละเอียดเพื่อการติดต่อกลับจากบริษัท

Foreign Worker Emplotment Agency Stress Free Cafe Company Limited
บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สเตรสฟรี คาเฟ จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0135 / 2561

Website:

e-mail

sakchaistressfree@gmail.com

ที่ตั้ง

231 / 25 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร

052-010-201 , 096-689-8899

Facebook

Line

0623148988